Vanliga frågor och köpvillkor


Vanliga frågor:

Vid beställning tillämpas konsumentköplagen. 

1. Hur betalar jag och hur levereras min beställning?
Privatperson:
1) Inbetalning innan leverans på Bankgirot, inga avgifter tillkommer. 2)Faktura på belopp under 10.000kr. Avgift för kreditupplysning och administration.

Vi skickar ordererkännandet till beställaren med beställda varor via E-mail. Viktigt att kund stämmer av det mot sin beställning och kontrollerar att allt stämmer överens. Det är kundens ansvar att förvissa sig om att beställningen är korrekt före leverans. Ordererkännandet är ditt underlag.

Om felaktigheter på ordererkännande eller om det är osäkerhet kring din beställning kontakta oss på telefon eller mail  kundtjanst@byggohem.se

Fakturaköp för företag
Till företag erbjuds faktura. Kontakta oss för mer information. Exp.avg  tillkommer.

2.Frakt?
Fraktkostnad tillkommer, förnärvarande  650kr för ett stycke enkeldörr, 850kr för en pardörr inom sverige. För fler dörrar och fönster offererar vi dig.
Alla leveranser sker med DHL eller andra samarbetspartner. Vi har "fritt köparen" dvs att vi står för varans transportsäkerhet fram till det att du skrivit på och mottagit varan.

3. Hur reklamerar jag en vara?
Skicka e-post till kundtjanst@byggohem.se eller ring oss så hjälper vi Dig. 

4. Om problem uppstår.
Skicka e-post till kundtjanst@byggohem.se eller ring oss om Du får något felmeddelande eller om det uppstår något annat problem när Du använder Byggohem.se.


Försäljningsvillkor
Gäller från 2016-03-01

Pris och betalning
Priserna på Byggohem.se:s hemsida uppdateras i realtid.. Priserna är angivna i svenska kronor och visas inklusive moms. Byggohem.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Byggohem.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum.  Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket/vara debiteras en avgift om f n 650 kr inklusive moms.

återtagandeförbehåll
Byggohem förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset till dess hela köpeskillingen är betald till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Leverans
Tänk på att vara ute i god tid om ni skall samordna fönster/dörrbyte med hantverkare. Montera aldrig bort befintlig produkt INNAN du fått våra varor! Du behöver först kontrollera att allt stämmer överens i leveransen och att varan
ej tagit skada/transportskada. Skadade/reklamerade varor får ej monteras. Monterad vara är godkänd vara.
Leveransdatum avser den dag i Ditt ordererkännande som varorna lämnar fabrik. För upplysning om det datum och den tidpunkt då varorna
levereras till kund hänvisar vi till transportbolaget. Vill Du anlita annat speditionsbolag, meddela oss ev. kundnummer hos detta transportbolag så
underlättas leveransen av Dina varor.
Vid retur av produkt ska varan retuneras i det emballage den kom i. Det är du som kund som behöver ombesörja att den packeteras på ett någorlunda likvärdigt sätt som vid mottagandet. 

Att tänka på vid mottagandet av varorna
Vid mottagandet kontrollera godset och emballaget noggrant innan du kvitterar från chaufför. Köparen/mottagaren har undersökningsplikt.
Leveransmottagaren behöver vara samma person som frakten är beställd i, kontrollera att leveransmottagare och adressuppgifter stämmer i
ordererkännandet. Legitimationskontroll sker av chaufför. Innan du kvitterar ut godset från chauffören så kontrollera att det inte är trasigt
emballage från frakten. Detta ska påtalas till chaufför och du behöver se till att chaufför noterar det på sin fraktsedel. Kontrollera sedan omedelbart om
varan har tagit skada, fotografera och kontakta oss sedan i så fall.
Skadad, reklamerad produkt eller transportskadad produkt får ej monteras. Monteras detta ändå har du godkänt produkten/varan.
Leveranser sker i samarbete med olika fraktbolag samt deras samarbetspartners.


Garantier
För att garantier skall gälla krävs att dörrar och fönster monteras fackmannamässigt och att gällande skötselföreskrifter följs. Rengöring av
täckmålade dörrar, fönster och karmar skall ske med tvåltvätt och mjuk trasa/mjuk och finstruktursvamp. Synliga skador och fel på
produkterna ska påtalas och reklamation ske omgående vid mottagandet av varorna. OBSERVERA att Du ska
erhålla en reklamationsbekräftelse från oss för att reklamationen ska vara giltig. Skadad eller reklamerad produkt får ej monteras. Monterad
vara räknas som godkänd vara.
Undantag från Garantins giltighet:
Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka NCS-kulörer (7500 och uppåt) pga att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar.  Tänk på att inte placera en mörk ytterdörri  söderläge. För spegeldörrarna (Öjung, Mohed, Arbrå, Vitgrund, Trönö) gäller ingen garanti om dörren monteras utan takskydd.  

För fönster lämnas ingen garanti på färgavmattning vad avser kulör.
Garantin gäller ej heller för inköpta utställningsdörrar/fönster eller lagerdörrar från bygghandeln samt andra sortering.

Leveranstider
Din beställning tillverkas efter order och leveranstiden kan variera. Vissa varor finns på lager och kan skickas inom några dagar. Icke lagervara varierar leveranstid beroende på säsong. 
Vi samarbetar med DHL som Bilspeditör men även andra transportbolag kan förekomma.  Leveransdatum avser den dag varorna går från fabriken i ditt ordererkännande. Vilken dag och tid varorna leverars ut till kund hänvisar vi till transportbolag. Transportbolaget har olika utkörningsdagar och tider beroende på ort. Du kan söka gods på egen hand om du har sändningsnummer. Har du eget speditionsbolag går det bra att meddela oss ert kundnummer så kan vi skicka varor/gods med dem. 

Återköp Konsuments (privatperson) ångerrätt vid all försäljning
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Byggohem.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna.  ångerrätten gäller dock inte varor där förseglingen/plomberingen brutits. ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick, varan får ej ha använts. ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Byggohem.se via e-post till kundtjanst@byggohem.se uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.  OBSERVERA att ågerrätten ej gäller på varor som är beställningsvaror och producerats/tillverkats enligt specifika uppgifter från kund som exempelvis kulörbeställning, specialstorlekar.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Byggohem.se debiteras en avgift om f n 650 kr inklusive moms för att täcka Byggohem.se:s transport- och administrationskostnader.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör. Det är mycket viktigt att du som ansvarig för köpet ser över varan när du mottagit den. Kontrollera att varan är hel och att inga skador såsom tryckmärken, skrapmärken i färg etc finns ( för transportskador se nedan). OBSERVERA att varan ej får monteras in och-/eller börja användas om det finns märken, skador. 
Dörren

Reklamation
För att åberopa att varan är felaktig (ej transportskada, se nedan vad gäller transportskada) skall kund reklamera till Byggohem.se omgående, dock senast 7 dagar från mottagandet samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Vid reklamation skall kund kontakta Byggohem.se via e-post till kundtjanst@byggohem.se, och uppge order samt orsak till reklamationen för att få ett reklamationsnummer och reklamationsblanketter att fylla i. Observera att erhållande av reklamationsnummer/blanketter ej är att likställa med godkänd reklamation.  Konsument (privatperson) bör använda den av Byggohem.se utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till Byggohem.se vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av DHL´s /transportbolagets godkänt emballage ( brun eller vit tjockare wellpappkartong och kanthörn runt dörren/fönstren). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Byggohem.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.
Vi vill uppmärksamma dig på att ansvaret för godset övergår till dig som mottagaren/kund när du mottagit leverans och åtgärder för att skadan ej ska förvärras skall vidtas av dig som kund. Tänk på att varken gods eller emballage får kasseras, vidaretransporteras eller hanteras innan slutförd hantering av ärendet. 

Transportskada
Som mottagare av gods/varan har du undersökningsplikt av emballaget innan du kvitterar ut varan av chauffören. Se till att chauffören noterar på sin fraktsedel OM du ser att emballaget är skadat.  Sedan ska du på  ankomstdagen av leveransen anmälas till Närmaste DHL kontor eller till Byggohem.se på e-post. kundtjanst@byggohem.se eller telefon. Skada ska anmälas omgående, senast 5 kalender dagar efter mottagandet. Anmäl gärna själv till DHL på claimsse@dhl.com eller ring 0771-345345 för att få ett ärende nummer. Kontakta oss sedan och ange ärende nummer hos DHL.

Vi vill uppmärksamma dig på att ansvaret för godset övergår till dig som mottagaren/kund när du mottagit leverans av chaufför och åtgärder för att skadan ej ska förvärras skall vidtas av dig som kund. Tänk på att varken gods eller emballage får kasseras, vidaretransporteras eller hanteras innan slutförd hantering av ärendet. 

Se över godset/varan innan du skriver på/mottager varan från frakt- distributören. Upptäcker du en transportskada så ska chauffören anmärka detta på sin fraktsedel som du ska kvittera . Ta flera fotografier på skadan, det kommer behövas till frakt distributören . Skicka bilderna till byggohem.se.  
Observera att du som kund har skyldighet att inspektera varan innan du mottager och skriver under transportörens kvittenslista. 

Vid ev transportskada kommer vi ,eller tillverkaren, att skicka dig fraktsedlar, som du ska fästa på den skadade varan för återleverans. Varan får inte monteras in eller börja användas. Varan ska packeteras/emballeras i den förpackning den levererades med alternativt i någorlunda liknande emballering som vid leverans till dig. 

Om du hämtar din dörr själv från terminal eller andra utlämningsställen, så tänk på att dörrar ska skyddas mot fukt och nederbörd samt nedsmutsning. De ska också skyddas mot skada under transport samt lastsäkras. Synliga skador och fel på produkterna som inte är vår transportskada, ska påtalas för Bygg & Hem innan montering i vägg, annars accepteras skadorna inte som felanmälan.

Ansvar för fel
I förhållande till konsument (privatperson) Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Byggohem.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för. Byggohem se.  Byggohem se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.
 

Garantier
Dörren måste monteras fackmannamässigt för att garantier skall gälla. Rengöring på täckmålade dörrar och karmar skall ske med tvåltvätt och mjuk trasa/  mjuk och finstruktur- svamp.

Synliga skador och fel på produkterna/reklamation ska påtalas för Byggohem.se  innan montering, annars accepteras skadorna inte som felanmälan. 

-10-års formgaranti mot böjt dörrblad mer än 4mm

- 2-års fabriksgaranti på beslag, limning

- 2-års garanti på målning

Undantag från Garantins giltighet:.

Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka NCS-kulörer (7500 och uppåt). Detta pga. mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar. Spegeldörrarna med limmade HDF skivor gäller ingen garanti om dörren sitter utan takskydd. 

Garantin gäller ej för köpta andra sorterings produkter.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Byggohem se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. . Byggohem se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Kontakta oss gärna om du har någon fundering!